Projekt „Zwiększamy dostępność do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń funkcji chodu u dzieci z MPDZ w województwie mazowieckim” – Szczegółowe informacje

Projekt „Zwiększamy dostępność do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń funkcji chodu u dzieci z MPDZ w województwie mazowieckim” – Szczegółowe informacje

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

 1. REKRUTACJA

 

Kwalifikacja do programu będzie dobywać się nie rzadziej niż raz na pół roku.

 

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane: mailowo, listownie, telefonicznie oraz osobiście.  Każdy uczestnik jest zobligowany do złożenia kompletu dokumentów w oryginale przed przystąpieniem do pierwszej formy wsparcia.

O zakwalifikowaniu do programu będą decydować następujące czynniki:

 1. spełnienie kryteriów włączenia;
 2. kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia do programu oraz działania realizowane będą pod adresem:

 

 1. Dywizjonu 303 nr 5

96-500 Sochaczew

tel.  46 862 12 28

e-mail: przychodnia@moj-lekarz.com

godziny otwarcia: od 8:00 – 18:00 poniedziałek – piątek

 

 1. Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników do programu/ do poszczególnych etapów programu

 

Osoba aplikująca do programu musi spełniać następujące kryteria włączenia do programu:

 1. rodzic/opiekun osoby aplikującej do programu przedłożył organizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie zgodny z Załącznikiem 1;
 2. w wieku pomiędzy 5 a 18 lat;
 3. rozpoznane MPDZ;
 4. poziom funkcjonalny od 1 do 4 wg. Klasyfikacji GMFCS (Gross Motor Function Classification System);
 5. umiejętność samodzielnego chodzenia z wykorzystaniem wspomagania w postaci pomocy ortopedycznych (kule, trójnogi, balkonik, łuski) lub asysty drugiej osoby;
 6. możliwość przejścia minimum 4 metrów samodzielnie z wykorzystaniem wyżej wymienionych pomocy lub trzymając za rękę osobę towarzyszącą;
 7. umiejętność komunikowania się pozwalająca na rozumienie poleceń terapeuty oraz sygnalizowanie bólu, dyskomfortu i potrzeb fizjologicznych;
 8. brak aktywnej padaczki lekoopornej;
 9. brak dysproporcji lub dysproporcje w długości kończyn dolnych nie większe niż 2 cm;
 10. brak utrwalonych przykurczów i/lub deformacji kostno-stawowych;
 11. brak ciężkiej osteoporozy;
 12. brak niestabilności kostno-stawowych (np.: zwichnięcia stawów, złamania,) uniemożliwiających trening z użyciem zrobotyzowanych systemów do rehabilitacji chodu;
 13. brak zmian zapalnych skóry i/lub otwartych uszkodzeń skóry w okolicach tułowia i kończyn dolnych uniemożliwiających trening z użyciem zrobotyzowanych systemów do rehabilitacji chodu ;
 14. brak przeciwwskazań do treningu na bieżni (np.: choroby układu krążenia, oddechowego o znacznym nasileniu);
 15. maksymalnie jednokrotne uczestnictwo w programie pn.: „Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Mazowieckiego” lub innym, komplementarnym programie finansowanym ze środków publicznych w danym roku kalendarzowym.

 

Do programu będą mogły zostać włączone tylko osoby, które spełniły wszystkie kryteria włączenia.

 

 1. Kryteria wyłączenia z programu:

 

 1. przedłożenie organizatorowi przez rodzica/opiekuna uczestnika programu pisemnej rezygnacji z udziału dziecka w dalszych działaniach programu,
 2. wystąpienie aktywnej padaczki lekoopornej;
 3. niestabilność kostno-stawowa;

 

 1. zmiany zapalne skóry i/lub otwarte uszkodzenia skóry w okolicach tułowia i kończyn dolnych uniemożliwiające trening z użyciem zrobotyzowanych systemów do rehabilitacji chodu;
 2. nieusprawiedliwiona absencja na 5 sesjach terapeutycznych (Organizator uzna za usprawiedliwioną nieobecność kiedy będzie ona wynikała: ze stanu zdrowia uczestnika (innego niż zawarte w kryteriach wykluczenia) tymczasowo uniemożliwiającego przeprowadzenie sesji terapeutycznej popartego dokumentacją medyczną, ze zdarzenia losowego o szczególnym znaczeniu (do oceny przez organizatora).

 

Uczestnik, u którego podczas wykonywania interwencji wystąpi co najmniej jedno kryterium wyłączenia zostanie wykluczony z udziału w programie. Osoby, dla których zabraknie możliwości udziału w programie będą miały możliwość zakwalifikowania się do niego w przypadku zwolnienia się miejsca (będą o tym informowani w trakcie trwania programu).

 

 1. ZORGANIZOWANIE Programu

Po zakwalifikowaniu do programu uczestnicy biorą udział w następujących działaniach:

 1. Wykonanie badania początkowego,
 2. Wykonanie cyklu terapeutycznego (15 sesji/cykl)
 3. Wykonanie badania końcowego,
 4. Prowadzenie bieżącego monitoringu i raportowania o efektach realizacji projektu – Wypełnienie ankiety satysfakcji – Załącznik nr 2.

 

BADANIA POCZĄTKOWE I KOŃCOWE

W ramach badań początkowych i końcowych zostaną wykonane takie same testy i pomiary. Jest to warunek niezbędny, aby porównać stan pacjenta przed rozpoczęciem interwencji i po jej udzieleniu. Na podstawie tego porównania będzie się odbywać ocena efektywności programu. W ramach badań początkowych i końcowych wykonane zostaną następujące testy i pomiary:

 

 1. Obligatoryjnie:

1) Time Up&Go Test (TUG) – test pozwalający na ocenę stanu badanego w zakresie dużej motoryki (funkcja wstawania, pokonywania krótkiego dystansu, zawracania oraz przyjmowania pozycji siedzącej);

2) 10 m test chodu (TMWT) – test umożliwiający ocenę prędkości chodu na odcinku 10m;

3) 6 minutowy test chodu (6MWT) – test pozwalający na ocenę wydolności pacjenta;

4) Skala Gross Motor Function Measure w części D (stanie) i E (chodzenie, bieganie i skakanie) (GMFM: D,E) – skala opracowana w celu oceny możliwości funkcjonalnych dzieci z MPDZ; użyteczna do ustalaniu celów leczenia; umożliwia monitorowanie zmian w rozwoju tzw. dużej motoryki dziecka;

5) Gillette Functional Assessment Questionnaire (Faq-10) – kwestionariusz oceny funkcjonalnej chodu wg. Gillette;

6) Gillette Functional Assessment Questionnaire – 22 skills (Faq-22) – kwestionariusz oceny funkcjonalnej wg. Gillette;

7) The Functional Mobility Scale (FMS 5/50/500) – narzędzie, które bada umiejętność chodu na dystansach 5, 50 oraz 500 m;

 

8) Ocena wyników rehabilitacji przy zastosowaniu Skali Oceny Osiągania Celów (GAS) (z ang. Goal Assessment Scaling);

9) Trójwymiarowa, instrumentalna diagnoza funkcji chodu (TIDFCh)Ocena wyników rehabilitacji przy zastosowaniu Skali Oceny Osiągania Celów (GAS) (z ang. Goal Assessment Scaling).

 

 1. Fakultatywnie:

1) Skala Pediatric Evaluation of Disability Inventory (Pedi) w część: Umiejętności funkcjonalne – dziedzina Mobilność – stworzona w celu kompleksowej oceny możliwości funkcjonalnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz analizy zmian w ich funkcjonowaniu będących wynikiem postępowania usprawniającego;

2) Children’s Assessment of Participation and Enjoyment (CAPE) – Ocena dziecięcego zaangażowania oraz zadowolenia.

3) Cerebral Palsy Quality of Life Questionnaire for Children (CP-QOL-Child) – Kwestionariusz Jakości Życia dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym

4) The Functional Independence Measure for Children (WeeFIM) – Pomiar Niezależności Funkcjonalnej dla Dzieci,

5) testy wykonywane przy pomocy zrobotyzowanych urządzeń do rehabilitacji.

 

CYKL TERAPEUTYCZNY

 1. Po badaniach początkowych, na podstawie ich wyników i potrzeb danego uczestnika zostanie wyznaczony indywidualny cel terapii zgodny z zasadą SMART. Jego osiągnięcie będzie ocenianie przy zastosowaniu Skali Oceny Osiągania Celów. Osiągnięcie tego celu zostanie zweryfikowane po zakończeniu cyklu terapeutycznego.
 2. Następnie przeprowadzony zostanie cykl terapeutyczny przy zastosowaniu zrobotyzowanych systemów do rehabilitacji chodu. Do wykonania cyklu terapeutycznego wykorzystany będą urządzenia przystosowane do przeprowadzenia rehabilitacji funkcji chodu dzieciom w wieku 5-18 lat.
 3. Jedna sesja terapeutyczna trwa około 60 minut.
 4. Jeden cykl terapeutyczny składa się z 15 sesji terapeutycznych.

 

 1. Po sesji niezbędne jest zapisanie efektów, uwag i zaleceń w dokumentacji medycznej.
 2. Po udzieleniu pełnego cyklu terapeutycznego będzie wykonane badanie końcowe.

 

 1. Zasady udzielania świadczeń w ramach programu

 

 1. Świadczenia w ramach programu są udzielane uczestnikom programu bezpłatnie.
 2. Udział w programie jest dobrowolny.
 3. Rodzic/opiekun uczestnika musi przedłożyć organizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie zgodny z Załącznikiem 1. przed rozpoczęciem działań w ramach programu.
 4. O włączeniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Do programu będą włączone tylko osoby, które spełniły wszystkie kryteria włączenia.

 

 1. Świadczenia programu będą przerywane, a uczestnik zakończy udział w programie w przypadku kiedy zaistnieje którekolwiek z kryteriów wyłączenia.
 2. Świadczenia w ramach programu będą przeprowadzane w pomieszczeniach spełniających wymagania stawiane przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Udzielanie świadczeń przez organizatora w ramach programu nie będzie wpływało negatywnie na inne świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych udzielane przez niego.
 4. Uczestnicy programu będą informowani o źródłach finansowania programu.
 5. Uczestnicy będą włączani do programu do momentu osiągnięcia limitu osób, jaki zadeklarowali beneficjenci w poszczególnych projektach.
 6. Dopuszczalne jest uczestnictwo w programie więcej niż jeden raz. Jedna osoba może uczestniczyć w programie maksymalnie 2 razy w roku, 6 razy w ciągu 3 lat trwania programu z zastrzeżeniem, że w roczny limit uczestnictwa w programie włącza się uczestnictwo w innych, komplementarnych programach finansowanych ze środków publicznych.
 7. W przypadku osób uczestniczących kolejny raz w programie nie wykonuje się badań początkowych. Jako wyniki badań początkowych wykorzystuje się wyniki uzyskane podczas badań końcowych ostatniego uczestnictwa w programie. Do porównania z wynikami uzyskanymi po udzieleniu interwencji wykorzystuje się wyniki uzyskane w wyniku badań końcowych ostatniego uczestnictwa w programie.
 8. Do wykonania cyklu terapeutycznego wykorzystany zostanie LOKOMA zrobotyzowana orteza do treningu chodu przystosowana do przeprowadzenia rehabilitacji funkcji chodu dzieciom w wieku 5-18 lat.
 9. Świadczeń w ramach programu będzie udzielała kadra posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
 10. Dokumentacja medyczna powstająca w związku z realizacją programu będzie prowadzona i przechowywana w siedzibie organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej oraz ochrony danych osobowych.

 

 1. ZAKOŃCZENIA UDZIAŁU W PROGRAMIE

Uczestnik zakończy udział w programie w przypadku, gdy:

 1. zaistnieje któregokolwiek z kryteriów wyłączenia, o których mowa w punkcie 3 niniejszej informacji,
 2. zostaną mu udzielone wszystkie świadczenia przewidziane w programie,