Projekt „Zwiększamy dostępność do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń funkcji chodu u dzieci z MPDZ w województwie mazowieckim”

Projekt „Zwiększamy dostępność do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń funkcji chodu u dzieci z MPDZ w województwie mazowieckim”

„Zwiększamy dostępność do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń funkcji chodu u dzieci z MPDZw województwie mazowieckim”! BEZPŁATNA REHABILITACJA!

 

”Mózgowe porażenie dziecięce (MPDZ) jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności wśród dzieci i młodzieży w Europie. Pacjenci z MPDZ to jedna z największych grup dzieci objętych opieką medyczną. Częstość występowania (ok. 2-3 dzieci na każdy tysiąc żywo urodzonych) jest niezmienna i skutkuje prawie tysiącem nowych przypadków rocznie w skali kraju. MPDZ jest bardzo zróżnicowaną grupą obejmującą zaburzenia wynikające z uszkodzenia mózgu we wczesnym okresie rozwoju. Podstawowym problemem związanym z MPDZ są różne formy zwiększonego napięcia mięśniowego i nieprawidłowej aktywacji mięśni zaburzające rozwój ruchu u dzieci i skutkujące powstaniem trwałych zmian w układzie mięśniowym i kostno-stawowym. Ponieważ wyleczenie przyczyn MPDZ (uszkodzenia mózgu) jest niemożliwe, terapia powinna skupiać się na redukcji następstw uszkodzenia przez poprawę funkcjonalną, stymulowanie aktywności i umożliwianie uczestniczenia zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia dla Dzieci i Młodzieży (ICF CY) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) [4]. Dla rodziców i pacjentów największym problemem jest zaburzony rozwój funkcji chodu trwale ograniczający możliwości uczestniczenia w życiu społecznym. Ograniczenie to dotyczy nie tylko samych pacjentów, ale także ich rodzin, i wiążę się najczęściej z wyłączeniem jednego z opiekunów z aktywności zawodowej. Pogarsza to znacznie status ekonomiczny i ogranicza możliwości rozwoju rodziny przyczyniając się do pogłębienia wykluczenia. Obecnie przeważa przekonanie, że poprawa umiejętności poruszania się ma pozytywny wpływ na rozwój dzieci z MPDZ. Zaburzenia rozwoju wzorca i funkcji chodu dotyczą praktycznie wszystkich dzieci z MPDZ. Statystycznie ok 70% dzieci z MPDZ ma szansę chodzić w tym ponad 50% samodzielnie . Dlatego tak istotne jest usprawnianie chodu.”[1]

 

Celem projektu Pt „Zwiększamy dostępność do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń funkcji chodu u dzieci z MPDZw województwie mazowieckim” jest poprawa dostępności do specjalistycznych usług zdrowotnych dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Wsparcie kierowane jest do grupy docelowej którą są 160 dzieci i młodzież z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpdz) w wieku od 5 do 18 lat zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego, spełniającym jednocześnie wszystkie kryteria włączenia do programu.

 

Projekt jest realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  1. Dostępność do nowoczesnej diagnostyki dla 160 dzieci z MPDZ – terapia kończyn przy wykorzystaniu LOKOMATU zrobotyzowanej ortezy do treningu chodu
  2. Dostępność do nowoczesnej rehabilitacji dla 160 dzieci z MPDZ – terapia kończyn przy wykorzystaniu LOKOMATU zrobotyzowanej ortezy do treningu chodu
  3. Uzyskanie w rezultacie pozytywnych wyników w obszarze poprawy parametrów chodu u min. 75% z 160 dzieci poprzez porównanie wyników. (Liczba osób ogółem, u których nastąpiła poprawa parametrów chodu zweryfikowana na podstawie porównania wyników badań początkowych i końcowych2, w tym: a) Time Up&Go Test (TUG); b) 10 m test chodu (TMWT);  c) 6 minutowy test chodu (6MWT); d) Skala Gross Motor Function Measure w części D (stanie) i E (chodzenie, bieganie i skakanie) (GMFM: D,E);  e) Gillette Functional Assessment Questionnaire (Faq-10);  f) Gillette Functional Assessment Questionnaire – 22 skills (Faq-22);  g) The Functional Mobility Scale (FMS 5/50/500); h) Trójwymiarowa, instrumentalna diagnoza funkcji chodu (TIDFCh).; i) Ocena wyników rehabilitacji przy zastosowaniu Skali Oceny Osiągania Celów (GAS) (z ang. Goal Assessment Scaling) ( Weryfikacja nastąpi na podstawie porównania wyników badań początkowych i końcowych. Musi nastąpić poprawa w przypadku co najmniej jednego testu wykorzystywanego przy badaniu początkowym i końcowym)

 

„Rozwój nowych metod terapii nadmiernej aktywności mięśni w połączeniu z nowoczesnym funkcjonalnym podejściem do rehabilitacji daje szansę na zmianę tej sytuacji. Wprowadzenie obiektywnych metod diagnostyki zaburzeń lokomocji opartych o instrumentalną analizę ruchu pozwala rozpoznać patologie leżące u podstaw ww. zaburzeń i wskazać ich przyczyny. Zaawansowane formy terapii spastyczności takie jak iniekcje toksyny botulinowej czy dokanałowe leczenie baklofenem pozwalają na kontrolowanie napięcia mięśniowego. Jednak kluczowe wydaje się wprowadzenie nowoczesnych metod rehabilitacji opartych na nowych technologiach.  Zrobotyzowane systemy terapii zaburzeń chodu wykorzystujące wizualne i proprioeceptywne sprzężenia zwrotne oraz rzeczywistość wirtualną wyznaczają nowe standardy rehabilitacji. Metody te w porównaniu z tradycyjną rehabilitacją pozwalają znacznie zwiększyć aktywne uczestniczenie pacjenta. Istnieją dowody na wpływ takiej terapii na przebudowę kory mózgowej. Zintensyfikowanie terapii daje niespotykane dotąd efekty w krótszym czasie. Powoduje to że rodzice i dzieci znacznie krócej przebywają poza rodziną i środowiskiem. Zmniejsza się też ryzyko wykluczenia z rynku pracy. Kolejna przewaga nowoczesnych metod rehabilitacji opartych na zastosowaniu robotów to znaczne zmniejszenie obciążeń dla terapeutów poprawa ich warunków pracy i mniejsza liczba personelu potrzebna do wykonania porównywalnych zadań terapeutycznych.”[2]

 

Projekt „Zwiększamy dostępność do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń funkcji chodu u dzieci z MPDZw województwie mazowieckim”  realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Polskim Towarzystwem Wspierania Innowacji Społecznej Ekonomii oraz Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – „Mój Lekarz” Izabela Kościuczyk.

Wartość projektu: 4 791 360,00zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 452 960,00zł

Nr projektu: RPMA.09.02.02-14-9358/17

Czas realizacji projektu: 01.02.2018 – 31.12.2020

[1] Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego, Warszawa 201, str. 5

[2] Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego, Warszawa 201, str. 6