Projekty Unijne

Projekty Unijne

Projekt „Wsparcie osób niesamodzielnych w ramach DDOM”

Wsparcie osób niesamodzielnych w ramach DDOM – Informacje szczegółowe

Wsparcie osób niesamodzielnych w ramach DDOM – Kryteria przyjęcia do projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Skala Barthel

Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej

Sprawozdanie z zachowania trwałości DDOM

Projekt „Poprawa pracy z dzieckiem z zaburzeniami autyzmu”

„Szanowni Państwo, z dniem 01.08.2019 r. biuro projektu zostaje przeniesione do Sochaczewa, adres: ul. Mickiewicza 5.”Projekt pt. „Poprawa pracy z dzieckiem z zaburzeniami autyzmu”

nr wniosku: RPMA.09.02.02-14-8811/17

Projekt ma na celu dostępności usług zdrowotnych poprzez indywidualną pracę z dzieckiem z zaburzeniami autyzmu oraz jego rodziną w środowisku domowym. Projekt kierowany jest do dzieci z Mazowsza w wieku 1,5-15 lat z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W ramach projektu zostanie wdrożony program wczesnego wykrywania wad rozwojowych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym. Nastąpi rekrutacja uczestników programu oraz realizację części diagnostyczno-edukacyjnej polegającej na szeregu działań związanych z indywidualną pracą z rodziną i dzieckiem oraz szkolenia dla rodziców/opiekunów. Dodatkowo zaplanowane są szkoleniowe dla dla osób z otoczenia pacjenta. Projekt stanowi odpowiedź na wyniki prowadzonych u dzieci badań epidemiologicznych potwierdzających że autyzm występuje u 1 na 150 dzieci, czyli 1 proc. populacji. Rezultatem projektu będzie stworzenie programu domowego i środowiskowego dla każdego dziecka uczestniczącego w Programie. Dzięki dofinansowaniu zostaną zapewnione odpowiednie działania wspomagające rozwój dziecka i wspierające rodzin.

Formularz zgłoszeniowy uczestnika

Formularz zgłoszeniowy dla rodzica

Zgoda na udział w programie

Oświadczenie

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu dla rodzica

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla rodzica

Projekt „Praca z dzieckiem z zaburzeniami autyzmu na Mazowszu”

Projekt pn. „Praca z dzieckiem z zaburzeniami autyzmu na Mazowszu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020,Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej i zobowiązuję się do uczestnictwa w nim.

Dziecko musi spełniać kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie tj.:

  • posiadać diagnozę ASD z rozpoznaniem z grupy F84 (wg. ICD-10); wystawioną przez: lekarza specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza specjalistę z psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży;
  • jest w wieku 1,5-15 lat (wiek liczony według daty urodzenia);
  • zamieszkuje na terenie woj. mazowieckiego;
  • a) nie jest objęte żadnym innym programem terapeutyczno- rehabilitacyjnym w związku zASD, finansowanym z NFZ związanym z opracowaniem szeregu diagnozfunkcjonowania dziecka w związku z ASD,b) nie bierze udziału w analogicznym projekcie dotyczącym przygotowania programu domowego dla dziecka z ASD u innego beneficjenta finansowanego ze środków publicznych.Zgłoszenie udziału:– facebook -> facebook.com/projekt-autyzm-nr tel. 501 681 397 lub 517 427 707– e-mail: projektautyzm2018@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy uczestnika.pdf

Formularz zgłoszeniowy uczestnika.doc

Zgoda na udział w programie.pdf

Zgoda na udział w programie.doc

Oświadczenie uczestnika projektu

Deklaracja uczestnika

Tytuł: „Zwiększamy dostępność do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń funkcji chodu u dzieci z MPDZ w Województwie Mazowieckim”
Wartość ogółem – 4 791 360,00 zł
Wkład UE – 3 833 088,00 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest poprawa dostępności do specjalistycznych usług zdrowotnych dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Wsparcie kierowane jest do grupy docelowej 160 dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpdz) w wieku od 5 do 18 lat.

Osoba aplikująca do programu musi spełniać następujące kryteria włączenia do programu:
• dzieci w wieku pomiędzy 5 a 18 lat;
• rozpoznane MPDZ;
• poziom funkcjonalny od 1 do 4 wg. klasyfikacji GMFCS (Gross Motor Function Classification System);
• umiejętność samodzielnego chodzenia z wykorzystaniem wspomagania w postaci pomocy
ortopedycznych (kule, trójnogi, balkonik, łuski) lub asysty drugiej osoby;
• możliwość przejścia minimum 4 metrów samodzielnie z wykorzystaniem wyżej wymienionych pomocy lub trzymając za rękę osobę towarzyszącą;
• umiejętność komunikowania się pozwalająca na rozumienie poleceń terapeuty oraz sygnalizowanie
bólu, dyskomfortu i potrzeb fizjologicznych;
• brak aktywnej padaczki lekoopornej;
• brak dysproporcji lub dysproporcje w długości kończyn dolnych nie większe niż 2 cm;
• brak utrwalonych przykurczów i/lub deformacji kostnostawowych;
• brak ciężkiej osteoporozy;
• brak niestabilności kostno-stawowych (np.: zwichnięcia stawów, złamania,) uniemożliwiających trening z użyciem zrobotyzowanych systemów do rehabilitacji
chodu;
• brak zmian zapalnych skóry i/lub otwartych uszkodzeń skóry w okolicach tułowia i kończyn dolnych uniemożliwiających trening;
• brak przeciwwskazań do treningu na bieżni (np.: choroby układu krążenia, oddechowego o znacznym nasileniu);
• maksymalnie jednokrotne uczestnictwo w komplementarnym programie finansowanym
ze środków publicznych w danym roku kalendarzowym.

Wsparcie dzieci w walce z chorobami kręgosłupa – Realizatorzy

Wsparcie dzieci w walce z chorobami kręgosłupa – Cel projektu

Wsparcie dzieci w walce z otyłością – Realizatorzy

Wsparcie dzieci w walce z otyłością – Cel projektu

LOKOMAT PRO – bezpłatna rehabilitacja dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Co to jest Lokomat Pro?
System Lokomat® Pro (wersja 6.x) to najnowocześniejsze, innowacyjne i chronione patentami urządzenie do terapii pacjentów cierpiących na schorzenia neurologiczne, które zostało wprowadzone z najnowszą wersją oprogramowania na rynek światowy pod koniec 2016 r. przez – firmę Hocoma AG. Urządzenie to uznawane jest przez wielu specjalistów za najlepszy system do reedukacji chodu na świecie Urządzenie Lokomat® Pro składa się z bieżni treningowej zintegrowanej z systemem dynamicznego odciążenia,współpracujących z nimi w pełni zrobotyzowanych ortez oraz systemu sterującego urządzeniem. Ortezy sterowane są napędami elektrycznymi i regulowane w taki sposób, aby dało się je dostosować do różnej budowy anatomicznej pacjentów.

Lokomat® Pro z ortezami pediatrycznymi to zaawansowana terapia funkcjonalna dla dzieci. Teraz dzięki nowoczesnym ortezom terapia może dotyczyć także małych dzieci, które zostały dotknięte porażeniem mózgowym, uległy wypadkowi i uszkodzeniu mózgu lub innym schorzeniom neurologicznym.

Cechy charakterystyczne:
• ruch fizjologiczny oparty o feedback wzrokowy;
• trening funkcjonalny zachęca pacjenta do zaangażowania w terapię;
• wprowadzenie wirtualnych środowisk do zmotywowania pacjenta;
• intensywność oraz poziom trudności jest dostosowywany do zdolności oraz potrzeb terapeutycznych pacjenta;
• ruchy wymagane od pacjenta są oparte o zasady biomechaniki oraz fizjologię;
• jedyny na świecie system z potwierdzoną naukowo skutecznością terapii (J. Merholz 2013).

Lokomat Pro® to urządzenie zaprojektowane przez najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie inżynierii biomedycznej i neurorehabilitacji. Dzięki licznym, innowacyjnym
i bardzo nowoczesnym rozwiązaniom, system ten idealnie nadaje się do prowadzenia rehabilitacji u osób cierpiących
na schorzenia tj.:
• udar;
• stwardnienie rozsiane;
• porażenie mózgowe;
• choroba Parkinsona;
• paraplegia (wynikła z urazu rdzenia kręgowego);
• urazy mózgu;
• dysfunkcje po wszczepieniu endoprotezy;
• rdzeniowy zanik mięśni.

Zalety stosowania robota Lokomat® Pro:
• zrobotyzowane ortezy prowadzą nogi pacjenta po bieżni zapewniając w ten sposób wiele możliwości treningu;
• szybsze postępy w terapii wynikające z dłuższego i intensywniejszego treningu w stosunku do terapii prowadzonej tylko przez terapeutę manualnie;
• obciążenie fizyczne terapeuty jest znacznie obniżone;
• aktywność pacjenta podczas chodu jest łatwa do obserwacji oraz oceny.

PACJENT TERAPEUTA LOKOMAT ➡️ NIEMOŻLIWE STAJE SIĘ MOŻLIWYM Dynamiczne odciążenie jakie zapewnia robot umożliwia wczesną naukę chodu u pacjentów bez dostatecznej siły mięśniowej, a motywacja terapeuty sprawia, że efekty są zadowalające.

Dzięki ergonomicznej budowie sprzętu Lokomat Pro, pacjent w trakcie treningu może pokonać bardzo dużą liczbę powtórzeń, co gwarantuje skuteczność i efektywność terapii, a regularne ćwiczenia lokomotoryczne pozwalają zapobiegać następstwom schorzeń neurologicznych.

EFEKTY PRACY z robotem Lokomat Pro

poprawa chodu i równowagi,
poprawa stabilizacji tułowia,
obniżenie napięcia mięśniowego,
przywrócenie prawidłowych wzorców postawy,
zwiększenie wydolności organizmu.

PRZEKONAJ SIĘ SAM!
Umów się na wizytę pod nr tel. 732 666 406 a następnie odwiedź Nas w Lesznie (woj. mazowieckie, powiat warszawski zachodni)

ZAPRASZAMY

Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie siedzą

Program „Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej”

Szanowny Pacjencie,

Jeżeli:

1) odczuwasz dolegliwości bólowe ze strony stawów, które nie są spowodowane urazem,

2) stawy były obrzęknięte lub są obrzęknięte

3) jesteś w wieku od 18  do 65 lat

4) oraz uzyskałeś 6 lub więcej punktów na ankiecie /ankieta aktywna do druku/.

zgłoś się do nas. Lekarz POZ skieruje Cię do Regionalnego Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej.

Pamiętaj!

Wypełnioną ankietę należy zabrać ze sobą na wizytę.

W związku z podpisaniem w dn. 15 września 2017 r. umowy o dofinansowanie, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi rozpoczyna program profilaktyki wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) w ramach projektu „Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej” nr POWR.05.01.00-00-0014/17, który będzie realizowany w latach 2017-2020.
Celem projektu jest opracowanie oraz wdrożenie programu profilaktycznego i diagnostyki dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Pacjenci z podejrzeniem RZS będą kierowani w ciągu dwóch tygodni z jednej z 60 współpracujących Poradni POZ do Regionalnego Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej przy Klinice Reumatologii, gdzie bez konieczności hospitalizacji, na podstawie szeregu badań wykonywanych przez specjalistę reumatologa, będzie stawiane rozpoznanie, udzielane wsparcie emocjonalne i psychologiczne oraz włączane stosowne leczenie.
Program będzie realizowany także poprzez działania edukacyjne wśród pracowników POZ – organizację szkoleń, warsztatów oraz utworzenie platformy e-learningowej mających na celu zwiększenie świadomości chorób reumatologicznych, wykrywania i leczenia.
Trzecim filarem projektu jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie chorób zapalnych stawów – ten cel będzie realizowany poprzez cykl spotkań szkoleniowych dla pacjentów na temat doradztwa zawodowego, redukcji stresu, radzenia sobie z bólem przewlekłym oraz promocję wiedzy na temat podstawowych zapaleń stawów w formie kampanii edukacyjnej.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Porozumieniem Łódzkim i Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Astmę na terenie województw łódzkiego, mazowieckiego i śląskiego. Szacuje się, iż w czasie realizacji projektu przeszkolonych zostanie około 300 pracowników POZ, a przebadanych będzie nawet 2600 osób z objawami zapalenia stawów.
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt „Aktywne narzędzia wsparcia na rzecz osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi”

Informacje ogólne

Celem Projektu jest stworzenie skoordynowanej, środowiskowej opieki medycznej kierowanej w do osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z ich otoczenia tj. rodzin i opiekunów. Projekt wpisuje się w zadanie stymulacji rozwoju zdeinstytucjonalizowanych form opieki w celu zapobiegania umieszczaniu osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi w zakładach stacjonarnych (w szczególności na oddziałach szpitalnych), poprzez rozwój różnorodnych zintegrowanych usług.

Celem głównym projektu jest poprawa zdrowia mieszkańców Mazowsza oraz wzrost dostępności do usług medycznych poprzez wparcie oraz stworzenie odpowiednich warunków na rzecz osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz opiekunów i personelu medycznego. Cel będzie realizowany poprzez stworzenie alternatywnych form opieki dla grupy: 30 osób z chorobami psychicznymi (15K,15M) w tym osób starszych (powyżej 65 r.ż.) z powiatu pruszkowskiego oraz grodziskiego oraz wsparcie 30 osób z otoczenia (20K/10M) i 40 osób z personelu medycznego (25K/15M). Cel główny będzie realizowany przez cele szczegółowe tj: wypracowanie trwałych rozwiązań zapewniających wysoką jakość usług medycznych, dostosowaną do indywidualnych potrzeb osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi; wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi, w tym edukacja i wsparcie psychologiczne oraz wypracowanie trwałych rozwiązań zapewniających wysoką jakość usług medycznych, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i zwiększenie dostępności do nowoczesnej terapii dla 30 osób z chorobami psychicznymi.

W projekcie zaplanowano rozszerzenie usług w zakresie świadczeń z rehabilitacji, logopedy, pedagoga, terapeuty. W ramach spotkań indywidualnych ze specjalistami – ekspertami (obszar II) zostanie przeszkolonych i wyedukowanych 30 opiekunów. W ramach obszaru III zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu nowych narzędzi w rozpoznawaniu chorób psychicznych oraz sposobów postępowania z pacjentem (40 osób).

Uczestnicy, w ramach projektu będą uczestniczyć w III obszarach wsparcia:

Obszar I – wsparcie działalności dziennych form opieki dla uczestników projektu poprzez zapewnienie dostępu do zintegrowanych usług w formie dziennej, ambulatoryjnej lub w środowisku domowym uczestnika projektu.

Obszar II – wsparcie i działania informacyjno-edukacyjne dla uczestników projektu oraz dla osób z ich otoczenia oraz opiekunów.

Obszar III – działania informacyjno-edukacyjne dla osób świadczących usługi z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności skierowane do: lekarzy (w tym POZ -Podstawowej Opieki Zdrowotnej), pielęgniarek (w tym POZ), terapeutów, rehabilitantów, psychologów.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?:

OBSZAR I

– 30 osób z Mazowsza z powiatu pruszkowskiego i grodziskiego (15 kobiet/ 15 mężczyzn – w tym połowa powyż. 65r.ż), którzy

– spełniają kryteria osoby z zaburzeniami psychicznymi i

– posiadają diagnozę lekarza psychiatry oraz

– są po leczeniu szpitalnym na oddziale o profilu psychiatrycznym lub po leczeniu w formie stacjonarnej ze względu na zaburzenia psychiczne (wg ICD-10) lub

– są osobą zagrożoną hospitalizacją, wykazującą objawy zaburzeń psychicznych (wg ICD-10) co będzie weryfikowane na podstawie zaświadczenia od lekarza psychiatry,

– wyrażą pisemną zgodę na udział w proj.(lub zgoda opiekuna);

– złożą pisemne oświadczenie, że nie biorą udziału w innym analogicznym projekcie finansowanym z EFS (lub pisemne ośw. opiekuna);

– nie są uzależnione od alkoholu i narkotyków, chyba że u osób tych występuje jednocześnie: uzależnienie od alkoholu lub narkotyków i choroba psychiczna (tzw. podwójna diagnoza).

Kryteria premiujące:

–  50 p. lub mniej w skali Barthel

–  dochód nie przekraczający 150% właściwego kryterium dochodowego zg.ust.z dn.12.03.2004 r. o pomocy społ. (zaśw./ośw.)

– osoby w wieku powyżej 65 r.ż.

– osoby zamieszkujące tereny wiejskie

OBSZAR II:

Rodzina i opiekunowie os. niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi którzy uczestniczą w projekcie (15K/15M)

OBSZAR III:

40 os.(25K, 15M) personel medyczny świadczący usługi z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi tj. lekarze, pielęgniarki, psychologowie, terapeuci, rehabilitanci, psychologowie.
Projekt będzie realizowany przez 24 miesiące na terenie powiatu pruszkowskiego oraz grodziskiego i obejmie 30 uczestników w wieku od 25 do 80 r życia. (2 grupy po 15 osób) – osoby powyżej 65 r. ż. (min. 50% GD). Wsparciem zostaną objęte osoby z chorobami depresji, dwu afektywnej biegunowej, schizofrenii i zaburzeń lękowych.

Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przyjmowane w formie mailowej, listownie, telefonicznie i osobiście.

Projekt „Aktywne narzędzia wsparcia na rzecz osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi” realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Polskim Towarzystwem Wspierania Innowacji Społecznej Ekonomii oraz Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – „Mój Lekarz” Izabela Kościuczyk.

Wartość projektu: 1 435 887,14zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 325 074,52zł

Nr projektu: RPMA.09.02.02-14-9789/17

Czas realizacji projektu: 01.05.2018 – 30.04.2020

Szczegółowe informacje

Celem Projektu jest stworzenie skoordynowanej, środowiskowej opieki medycznej kierowanej w do osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z ich otoczenia tj. rodzin i opiekunów. Projekt wpisuje się w zadanie stymulacji rozwoju zdeinstytucjonalizowanych form opieki w celu zapobiegania umieszczaniu osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi w zakładach stacjonarnych (w szczególności na oddziałach szpitalnych), poprzez rozwój różnorodnych zintegrowanych usług.

Celem głównym projektu jest poprawa zdrowia mieszkańców Mazowsza oraz wzrost dostępności do usług medycznych poprzez wparcie oraz stworzenie odpowiednich warunków na rzecz osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz opiekunów i personelu medycznego. Cel będzie realizowany poprzez stworzenie alternatywnych form opieki dla grupy: 30 osób z chorobami psychicznymi (15K,15M) w tym osób starszych (powyżej 65 r.ż.) z powiatu pruszkowskiego oraz grodziskiego oraz wsparcie 30 osób z otoczenia (20K/10M) i 40 osób z personelu medycznego (25K/15M). Cel główny będzie realizowany przez cele szczegółowe tj: wypracowanie trwałych rozwiązań zapewniających wysoką jakość usług medycznych, dostosowaną do indywidualnych potrzeb osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi; wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi, w tym edukacja i wsparcie psychologiczne oraz wypracowanie trwałych rozwiązań zapewniających wysoką jakość usług medycznych, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i zwiększenie dostępności do nowoczesnej terapii dla 30 osób z chorobami psychicznymi.

W projekcie zaplanowano rozszerzenie usług w zakresie świadczeń z rehabilitacji, logopedy, pedagoga, terapeuty. W ramach spotkań indywidualnych ze specjalistami – ekspertami (obszar II) zostanie przeszkolonych i wyedukowanych 30 opiekunów. W ramach obszaru III zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu nowych narzędzi w rozpoznawaniu chorób psychicznych oraz sposobów postępowania z pacjentem (40 osób).

Uczestnicy, w ramach projektu będą uczestniczyć w III obszarach wsparcia:

Obszar I – wsparcie działalności dziennych form opieki dla uczestników projektu poprzez zapewnienie dostępu do zintegrowanych usług w formie dziennej, ambulatoryjnej lub w środowisku domowym uczestnika projektu.

Obszar II – wsparcie i działania informacyjno-edukacyjne dla uczestników projektu oraz dla osób z ich otoczenia oraz opiekunów.

Obszar III – działania informacyjno-edukacyjne dla osób świadczących usługi z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności skierowane do: lekarzy (w tym POZ -Podstawowej Opieki Zdrowotnej), pielęgniarek (w tym POZ), terapeutów, rehabilitantów, psychologów.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?:

OBSZAR I

– 30 osób z Mazowsza z powiatu pruszkowskiego i grodziskiego (15 kobiet/ 15 mężczyzn – w tym połowa powyż. 65r.ż), którzy

– spełniają kryteria osoby z zaburzeniami psychicznymi i

– posiadają diagnozę lekarza psychiatry oraz

– są po leczeniu szpitalnym na oddziale o profilu psychiatrycznym lub po leczeniu w formie stacjonarnej ze względu na zaburzenia psychiczne (wg ICD-10) lub

– są osobą zagrożoną hospitalizacją, wykazującą objawy zaburzeń psychicznych (wg ICD-10) co będzie weryfikowane na podstawie zaświadczenia od lekarza psychiatry,

– wyrażą pisemną zgodę na udział w proj.(lub zgoda opiekuna);

– złożą pisemne oświadczenie, że nie biorą udziału w innym analogicznym projekcie finansowanym z EFS (lub pisemne ośw. opiekuna);

– nie są uzależnione od alkoholu i narkotyków, chyba że u osób tych występuje jednocześnie: uzależnienie od alkoholu lub narkotyków i choroba psychiczna (tzw. podwójna diagnoza).

Kryteria premiujące:

–  50 p. lub mniej w skali Barthel

–  dochód nie przekraczający 150% właściwego kryterium dochodowego zg.ust.z dn.12.03.2004 r. o pomocy społ. (zaśw./ośw.)

– osoby w wieku powyżej 65 r.ż.

– osoby zamieszkujące tereny wiejskie

Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przyjmowane w formie mailowej, listownie, telefonicznie i osobiście.

OBSZAR II:

Rodzina i opiekunowie os. niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi którzy

uczestniczą w projekcie (20K/10M)

OBSZAR III:

40 os.(25K, 15M) personel medyczny świadczący usługi z zakresu opieki

nad osobami niesamodzielnymi tj. lekarze, pielęgniarki, psychologowie, terapeuci, rehabilitanci, psychologowie.
PR będzie realizowany przez 24 miesiące na terenie powiatu pruszkowskiego oraz grodziskiego i obejmie 30 uczestników w wieku od 25 do 80 r życia. (2 grupy po 15 osób) – osoby powyżej 65 r. ż. (min. 50% GD). Wsparciem zostaną objęte osoby z chorobami depresji, dwu afektywnej biegunowej, schizofrenii i zaburzeń lękowych.

SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA:

Obszar I – wsparcie działalności dziennych form opieki nad uczestnikami projektu poprzez zapewnienie dostępu do zintegrowanych usług w formie dziennej, ambulatoryjnej lub w środowisku domowym uczestnika projektu.

KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

1) w trakcie rekrutacji i na czas udziału w projekcie musi być mieszkańcem województwa mazowieckiego tj. osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

2) w trakcie rekrutacji musi spełniać kryteria osoby niesamodzielnej[1];

3) w trakcie rekrutacji musi spełniać kryteria osoby z zaburzeniami psychicznymi tj. posiadać diagnozę lekarza psychiatry oraz:

– być po leczeniu szpitalnym na oddziale o profilu psychiatrycznym i/lub

– być po leczeniu w formie stacjonarnej i/lub

– być osobą zagrożoną hospitalizacją, wykazującą objawy zaburzeń psychicznych (wg ICD-10)7,

weryfikowane na podstawie zaświadczenia od lekarza psychiatry lub na podstawie dotychczasowej jego dokumentacji lekarskiej; [2]

Osoba, która ma zostać objęta usługami świadczonymi w ramach środowiskowej opieki, musi dostarczyć dotychczasową dokumentację medyczną i/lub zaświadczenie od lekarza psychiatry ze diagnozowaną chorobą psychiczną.

4) wyrazić pisemną zgodę na udział w projekcie (lub zgoda jego opiekuna);

5) złożyć pisemne oświadczenie, że nie bierze udziału w innym analogicznym projekcie finansowanym z EFS u innego beneficjenta (lub pisemne oświadczenie jego opiekuna).

Preferencja uczestnictwa:  osoby w wieku powyżej 65 r.ż. oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie

Uwaga!

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, chyba że u osób tych występuje jednocześnie: uzależnienie od alkoholu lub narkotyków i choroba psychiczna (tzw. podwójna diagnoza).

W ramach jednej grupy wsparciem równocześnie objętych zostanie 15 uczestników.

U osób spełniających powyższe wymagania i aplikujących do korzystania ze świadczeń w ramach projektu przeprowadzony zostanie wywiad wstępny przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza posiadającego specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w celu zakwalifikowania tej osoby do projektu.

REALIZACJA ZADAŃ PROJEKTOWYCH

Po zakwalifikowaniu osoby do projektu, lekarz o takich samych kwalifikacjach jak lekarz przeprowadzający wywiad wstępny, ustali indywidualny plan działania i program terapeutyczny dla osoby uczestniczącej w projekcie oraz przewidywany czas udziału tej osoby w projekcie. Plan i program terapeutyczny lekarz może ustalić także po konsultacji z innym personelem biorącym udział w projekcie.

Dla każdego uczestnika, czas udziału w projekcie będzie ustalany indywidualnie. Jednak udział w projekcie nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i nie dłuższy niż 260 dni roboczych. Udział w projekcie może zostać skrócony z założonych 30 dni roboczych w przypadku wystąpienia jednego z „kryteriów wyjścia z projektu”. Każda osoba może wziąć udział w projekcie tylko raz.

W ramach obszaru I planuje się organizację terapii indywidualnej i grupowej, wsparcie psychiatry, psychologa, pielęgniarki, terapeuty zajęciowego świadczone zgodnie z potrzebami osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi.

Zadanie przewiduje opiekę nad uczestnikami projektu poprzez zapewnienie dostępu do zintegrowanych usług w formie dziennej przez 5 dni w tygodniu (pn-pt) przez 8h dziennie i w wybrane dni w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz wybrane soboty/niedziele. W ramach działań prowadzone będą konsultacje lekarskie (wywiad wstępny), przygotowane zostaną  Indywidualne Plany przez psychologa (po 3m. będzie ocena rezultatów podjętych działań wobec każdego pacjenta).

Dodatkowo prowadzone będą konsultacje psychologiczne (nie mniej niż 8h/t), konsultacje specjalisty w dziedzinie seksuologii, zajęcia psychoterapeutyczne (min. 8h/t), terapia zajęciowa z zajęć manualno -artystycznych (arteterapia min. 8h/t), zajęcia prowadzone przez terapeutę (relaksacyjne i medytacyjne) oraz psychoterapia ruchowa, a także zajęcia prowadzone przez logopedę, fizjoterapeutę, pedagoga lub pedagoga specjalnego (w zależności od potrzeb – indywidualnie lub grupowo).

W ramach zadania planuje się również zapewnienie transportu z i do miejsca realizującego usługi specjalistycznym samochodem przystosowanym do przewozu pacjentów. W celu właściwego wykorzystania narzędzi interaktywnych w zakresie opieki nad osobą zależną zostanie przeprowadzony interaktywny 4 tygodniowy kurs dla każdej osoby wraz z opiekunem w zależności od potrzeb, z wykorzystaniem wsparcia psychologa i fizjoterapeuty.

Celem działań jest zwiększenie sprawności manualnej, intelektualnej i fizycznej pacjenta. Udział w terapii ma duże znaczenie dla psychiki osób z dysfunkcjami, pozwoli zapomnieć o własnych ograniczeniach, rozwija wrażliwość, buduje poczucie własnej wartości oraz przystosowuje do życia w społeczeństwie.

ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE

Po każdym 3 miesięcznym okresie udziału w projekcie danego uczestnika, lekarz specjalista w dziecinie psychiatrii (lub lekarz posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii), dokonuje oceny rezultatów podjętych działań. Jeżeli lekarz stwierdzi u osoby uczestniczącej w projekcie postępy w przyjętym postępowaniu, może modyfikować przyjęty plan działania i podjąć decyzję o dalszym udziale tej osoby w projekcie. W przypadku, kiedy wystąpi jakiekolwiek przeciwwskazanie udziału w projekcie (jedno z kryteriów wyjścia z projektu), lekarz może podjąć decyzję o wypisaniu uczestnika z projektu, informując uczestnika równocześnie o możliwościach korzystania z innego rodzaju świadczeń zdrowotnych lub świadczeń realizowanych w ramach pomocy społecznej i/lub zdrowotnej.

Przed zakończeniem uczestnictwa w projekcie, konieczne jest dokonanie ponownej oceny stanu zdrowia osoby w nim uczestniczącej, w celu oceny rezultatów podjętych działań.

W ramach projektów niedopuszczona jest możliwość wystawiania recept czy finansowania leków. Przedmiotowe kwestie powinny być realizowane w ramach umowy z NFZ. W ramach działań w zakresie wsparcia działalności dziennych form opieki nad uczestnikami przewidziany jest nadzór nad terapią farmakologiczną.

Kryteria wyjścia z projektu

Osoba, która spełni przynajmniej jeden z poniższych warunków nie może uczestniczyć w projekcie:

1) w trakcie rekrutacji lub w trakcie udziału w projekcie nie jest mieszkańcem województwa mazowieckiego, tj. osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

2) w trakcie rekrutacji nie spełnia kryterium osoby niesamodzielnej;

3) w trakcie rekrutacji nie spełnia kryterium osoby z zaburzeniami psychicznymi;

4) nie wyraziła pisemnej zgody na udział w projekcie (lub zgody nie wyraził jej opiekun) lub zgoda osoby uczestniczącej w projekcie (lub zgoda jej opiekuna) została cofnięta w trakcie uczestniczenia w projekcie;

5) ze względu na stan zdrowia wymaga hospitalizacji lub posiada bezwzględne wskazanie do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej;

6) stan zdrowia poprawił się na tyle, że nie wymaga ona świadczeń realizowanych w ramach projektu;

7) ma zdiagnozowane uzależnienie od alkoholu i/lub narkotyków chyba, że występuje u niej jednocześnie: uzależnienie od alkoholu i/lub narkotyków i choroba psychiczna (tzw. podwójna diagnoza);

8) nie złożyła pisemnego oświadczenia, że nie bierze udziału w innym analogicznym projekcie finansowanym z EFS u innego beneficjenta lub takiego oświadczenie nie złożył jego opiekun.

Obszar II  – wsparcie oraz działania informacyjno-edukacyjne dla uczestników projektu oraz dla osób z ich otoczenia oraz opiekunów.

Działania informacyjno-edukacyjne obejmować co najmniej: podstawową wiedzę na temat zaburzenia psychicznego zdiagnozowanego u osoby uczestniczącej w projekcie, omówienie stosowanych metod leczenia i postępowania oraz ich skuteczności, omówienie praktycznych wskazówek jak wspomagać osoby niesamodzielne z zaburzeniami psychicznymi w codziennym życiu.

Częstotliwość tych działań powinna zostać dostosowana do potrzeb osób uczestniczących w projekcie, nie mniej jednak niż 4 godziny zegarowe w ciągu całego udziału danej osoby w projekcie. Działania te mogą mieć różną formę (wykłady, rozmowy indywidualne).

W ramach realizacji zadania zostanie utworzona grupa wsparcia: rodzina i opiekunowie osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi którzy uczestniczą w projekcie (20K/10M). W ramach zadania prowadzone będą spotkania grupowe pacjentów (4hx 2gr x 2 sesje), dodatkowo prowadzone spotkania grupowe dla pacjentów oraz dla osób z ich otoczenia i opiekunów (5h x 2gr x 2 sesje). Oba cykle będą prowadzone przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń. W określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Elementem uzupełniającym będą spotkania Indywidualne prowadzone przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń. Zostaną także przygotowane materiały dotyczące medycznych aspektów opieki nad osobą zależna z zaburzeniami psychicznymi (broszury – projekt i wydruk).

W ramach zadania przeprowadzone zostaną także szkolenia z efektywności wykorzystywania narzędzi teleopieki (2 gr. po 15os. i osoby z otoczenia pacjenta), warsztaty umiejętności dla członków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi dotyczącymi radzenia sobie z codziennymi trudnościami (promocja zdrowia psychicznego, racjonalne wykorzystanie czasu wolnego od pracy i opieki nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi, dbanie o własną higienę psychiczną itp. Działania obejmują: podstawową wiedzę na temat zaburzeń psychicznych, omówienie stosowanych metod leczenia i postępów oraz ich skuteczności, omówienie praktycznych wskazówek jak wspomagać osobom z zaburzeniami psychicznymi w codziennym życiu. (wsparcie będzie ustalane indywidualnie zgodnie z potrzebami pacjenta oraz jego rodziny- nie mniej jednak niż 4h zegarowe w ciągu całego udziału danej osoby w projekcie). Szkolenia z teleopieki trwać będzie 10 h.

Obszar III – działania informacyjno-edukacyjne dla osób świadczących usługi z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności skierowane do: lekarzy (w tym POZ), pielęgniarek (w tym POZ), terapeutów, rehabilitantów, psychologów.

Celem zadania jest zwiększenie wiedzy personelu medycznego świadczącego usługi z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi, w tym w szczególności do lekarzy (w tym POZ), pielęgniarek (w tym POZ), terapeutów, rehabilitantów, psychologów.

Działanie zakłada wykonanie 4 szkoleń w formie 5 godzinnych (zegarowych) wykładów przeznaczonych dla wszystkich zgłoszonych osób chętnych – lekarzy(w szczególności lekarzy POZ), pielęgniarek (w szczególności POZ), terapeutów, rehabilitantów, psychologów pracujących w podmiotach woj. mazowieckiego. Działania informacyjno-edukacyjne w postaci szkoleń dla grup docelowych będą obejmować postępowanie z osobą z zaburzeniami psychicznymi, rodzaje i charakterystykę najczęstszych zaburzeń psychicznych, wstępną diagnozę, objawy zaburzeń psychicznych oraz tryb postępowania z osobami z zaburzeniami psychicznymi. (min.4 godziny zegarowe każde). Zakładamy przeszkolenie 40 osób. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne, na koniec szkolenie zakończy się testem i osoby, które zdają test otrzymają potwierdzenie ukończenia szkolenia.

Działania te muszą być prowadzone przez osoby wskazane w Podrozdziale 7.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. Prowadzący – wykształcenie wyższe i minimum 3 lata doświadczenia.

Uczestnikami działań z Obszaru III mogą być osoby, które spełniają jednocześnie poniższe kryteria:

  • pracujące na terenie województwa mazowieckiego,
  • aktualnie wykonujące zawód/zajmujące stanowisko, do którego kierowane są działania,
  • dobrowolnie zgłosiły chęć uczestnictwa.

[1] Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebuje opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny stopnia niesamodzielności stosowana jest Skala Barthel, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety oraz kontrolowanie czynności fizjologicznych. Za osobę niesamodzielną uznaje się również dzieci, nad którymi opiekę sprawuje uczestnik projektu2.

[2] Osoba z zaburzeniami psychicznymi – to osoba chora psychicznie (wykazująca zaburzenia psychotyczne), upośledzona umysłowo lub wykazująca inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym – art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.