Gabinet położnej środowiskowej

Gabinet położnej środowiskowej

ZAKRES ZADAŃ POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

  1. Położna POZ realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną obejmującą:
   1. edukację w zakresie planowania rodziny;
   2.  opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu;
   3.  opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca  życia;
   4. opiekę w chorobach ginekologicznych;
   5. opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.
  2. W realizacji świadczeń opieki zdrowotnej położna POZ współpracuje z:
   1. lekarzem ginekologiem (położnikiem) udzielającym świadczeń specjalistycznych w zakresie jej zadań;
   2. lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;
   3. pielęgniarką POZ;
   4. pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania;
   5. pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;
   6.  położną zatrudnioną w specjalistycznej poradni położniczo-ginekologicznej;
   7. innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców;
   8. przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.
  3. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:
   1.  edukację w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety;
   2. przygotowania do porodu, z uwzględnieniem porodu rodzinnego;
   3. poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie połogu;
   4. poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
   5. poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią;
   6. kształtowanie postaw rodzicielskich;
   7. edukację i udzielanie porad w zakresie powrotu płodności po porodzie, metod regulacji płodności;
   8. profilaktykę chorób ginekologicznych i patologii położniczych;
   9. edukację kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego;
   10. edukację w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową;
   11. profilaktykę chorób wieku rozwojowego;
   12. edukację w zakresie szczepień ochronnych.
  4. Świadczenia diagnostyczne obejmują:
   1. przeprowadzanie wywiadu środowiskowego/rodzinnego;
   2. monitorowanie rozwoju ciąży fizjologicznej;
   3. wykonywanie badania położniczego u kobiet;
   4. ocenę relacji rodziny z noworodkiem;
   5. monitorowanie przebiegu połogu i rozwoju noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
   6. obserwację i ocenę rozwoju psychoruchowego noworodka i niemowlęcia oraz adaptacji do środowiska zewnętrznego;
   7. wykonywanie pomiarów u kobiety i noworodka oraz ocenę tych pomiarów;
   8. ocenę poziomu bilirubiny w oparciu o topografię zażółcenia według schematu Kramera oraz pobieranie materiałów do testów na fenyloketonurię i hypotyreozę u noworodków;
   9. wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy;
   10. pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.
  5. Świadczenia pielęgnacyjne obejmują:
   1. planowanie, realizację i ocenę opieki pielęgnacyjnej nad:
    a)  kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu,
    b)  noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia,
    c)  kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi;
   2. przygotowanie i wspieranie rodziny w opiece świadczonej na rzecz noworodka, niemowlęcia i kobiety;
   3. przygotowanie kobiety do samoopieki i samopielęgnacji.
  6. Świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują:
   1.  udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach,   w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
   2. udzielanie pomocy położniczej i neonatologicznej w stanach nagłych do czasu przybycia lekarza;
   3. przyjmowanie porodu nagłego w warunkach domowych;
   4. zabezpieczenie naciętego lub pękniętego krocza;
   5. udzielanie pomocy w okresie laktacji;
   6. wykonywanie zabiegów leczniczych zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym:
    a)  podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych,
    b)  zdejmowanie szwów,
    c)  cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet, usuwanie cewnika, płukanie pęcherza,
    d)  wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych,
    e)  płukanie pochwy,
    f)  leczenie i opatrywanie oparzeń, ran, odleżyn we współpracy z pielęgniarką POZ,
    g)  wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna,
    h)  ustalanie diety kobiety zgodnie z potrzebami,
    i)  doraźną modyfikację dawki leczniczej leku przeciwbólowego, w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków, do podawania których uprawniona jest położna.
  7. Świadczenia rehabilitacyjne obejmują:
   1. ćwiczenia usprawniające w ciąży, połogu i schorzeniach ginekologicznych;
   2. wykonywanie drenażu ułożeniowego u kobiety;
   3. prowadzenie gimnastyki oddechowej, relaksacyjnej, przygotowującej do porodu oraz połogu.