Gabinet położnej środowiskowej

Zakres zadań położnej środowiskowej

Położna POZ realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną obejmującą:

 • edukację w zakresie planowania rodziny;
 • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu;
 • opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca  życia;
 • opiekę w chorobach ginekologicznych;
 • opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

Zasady współpracy

W realizacji świadczeń opieki zdrowotnej położna POZ współpracuje z:

 • lekarzem ginekologiem (położnikiem) udzielającym świadczeń specjalistycznych w zakresie jej zadań;
 • lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;
 • pielęgniarką POZ;
 • pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania;
 • pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;
 • położną zatrudnioną w specjalistycznej poradni położniczo-ginekologicznej;
 • innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców;
 • przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.

Zakres świadczeń promocji zdrowia i profilaktyki chorób

Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:

 • edukację w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety;
 • przygotowania do porodu, z uwzględnieniem porodu rodzinnego;
 • poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie połogu;
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
 • poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią;
 • kształtowanie postaw rodzicielskich;
 • edukację i udzielanie porad w zakresie powrotu płodności po porodzie, metod regulacji płodności;
 • profilaktykę chorób ginekologicznych i patologii położniczych;
 • edukację kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego;
 • edukację w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową;
 • profilaktykę chorób wieku rozwojowego;
 • edukację w zakresie szczepień ochronnych.

Świadczenia diagnostyczne

Świadczenia diagnostyczne obejmują:

 • przeprowadzanie wywiadu środowiskowego/rodzinnego;
 • monitorowanie rozwoju ciąży fizjologicznej;
 • wykonywanie badania położniczego u kobiet;
 • ocenę relacji rodziny z noworodkiem;
 • monitorowanie przebiegu połogu i rozwoju noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
 • obserwację i ocenę rozwoju psychoruchowego noworodka i niemowlęcia oraz adaptacji do środowiska zewnętrznego;
 • wykonywanie pomiarów u kobiety i noworodka oraz ocenę tych pomiarów;
 • ocenę poziomu bilirubiny w oparciu o topografię zażółcenia według schematu Kramera oraz pobieranie materiałów do testów na fenyloketonurię i hypotyreozę u noworodków;
 • wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy;
 • pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Świadczenia pielęgnacyjne

Świadczenia pielęgnacyjne obejmują:

 • planowanie, realizację i ocenę opieki pielęgnacyjnej nad:
  a) kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu,
  b) noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia,
  c) kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi;
 • przygotowanie i wspieranie rodziny w opiece świadczonej na rzecz noworodka, niemowlęcia i kobiety;
 • przygotowanie kobiety do samoopieki i samopielęgnacji.

Świadczenia lecznicze

Świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują:

 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach,   w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • udzielanie pomocy położniczej i neonatologicznej w stanach nagłych do czasu przybycia lekarza;
 • przyjmowanie porodu nagłego w warunkach domowych;
 • zabezpieczenie naciętego lub pękniętego krocza;
 • udzielanie pomocy w okresie laktacji;
 • wykonywanie zabiegów leczniczych zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym:
  a) podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych,
  b) zdejmowanie szwów,
  c) cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet, usuwanie cewnika, płukanie pęcherza,
  d) wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych,
  e) płukanie pochwy,
  f) leczenie i opatrywanie oparzeń, ran, odleżyn we współpracy z pielęgniarką POZ,
  g) wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna,
  h) ustalanie diety kobiety zgodnie z potrzebami,
  i) doraźną modyfikację dawki leczniczej leku przeciwbólowego, w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków, do podawania których uprawniona jest położna.

Świadczenia rehabilitacyjne

Świadczenia rehabilitacyjne obejmują:

 • ćwiczenia usprawniające w ciąży, połogu i schorzeniach ginekologicznych;
 • wykonywanie drenażu ułożeniowego u kobiety;
 • prowadzenie gimnastyki oddechowej, relaksacyjnej, przygotowującej do porodu oraz połogu.

 

Fundusze EU