Otyłości mówimy NIE- Interwencja terapeutyczna dzieci

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 400 dzieci (250K/150M) w ramach modułu dotyczącego otyłości z klas. I-VI uczęszczających do szkół z województwa mazowieckiego (powiat grodziski, sochaczewski, żyrardowski, pruszkowski, płocki, nowodworski i warszawsko-zachodni) w tym 50% zamieszkujących miasta średnie.

Otyłość nasilona szczególnie w okresie dojrzewania zaburza prawidłowy rozwój co utrudnia integrację ze środowiskiem, obniża samoocenę, wzmaga mniejsze oczekiwania w odniesieniu do osiągnięć szkolnych, ogranicza możliwości realizacji planów na przyszłość oraz generuje nadopiekuńczą postawę rodziców co w konsekwencji utrudnia samodzielność i niezależność. Otyłość uznaje się za epidemię XXI w. 

Z badań Instytutu Żywności i Żywienia wynika, że największy odsetek dzieci z otyłością odnotowano w woj. mazowieckim tj. 32% 

Częstość występowania otyłości u dziewczynek jest 7-ktornie wyższa niż u chłopców. Projekt stanowi odpowiedź na powyżej zidentyfikowane problemy. 

Projekt jest zgodny z RPO WM 2014-2020, Działaniem 9.2, Poddziałaniem 9.2.2, zasadą

zrównoważonego rozwoju, RPZ oraz Regulaminem Konkursu. 

Projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym, w tym ustawą PZP oraz z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej. Projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu wykrywalności niezdiagnozowanej otyłości, zmniejszenia masy ciała o co najmniej 3% u więcej niż 25% uczestników i wzrostu poziomu wiedzy na temat przyczyn, skutków i terapii leczenia otyłości. 

Projekt stanowi odpowiedź na problematykę obszaru wsparcia zdiagnozowaną w programie zdrowotnym.

Planowany okres realizacji projektu od: 01-02-2019 do: 30-06-2023

Wartość ogółem: 1 966 356,00

Wkład UE: 1 573 084,80

Fundusze EU